O nas

Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Tarnowskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Aktualnie trwają prace nad jej dostosowaniem do wymagań zamieszczonych w ustawie. Tarnowskie Centrum Kultury dokłada wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.tck.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa Tarnowskiego Centrum Kultury jest łatwo dostępna dla osób z niepełnosprawnościami w wymiarach:

 A. Nawigacja

 1. Pozytywne “fokusowanie” elementów nawigacyjnych. Oznacza to, że po wciśnięciu klawisza TAB znacząco podświetlają się istotne elementy nawigacyjne, co pomaga w poruszaniu się po stronie internetowej osobom odwiedzającym.
 2. Nie wszystkie aktywne elementy mogą zostać wybrane z pomocą skrótów nawigacyjnych. Budowa strony internetowej nie pozwala na przejście do artykułów informacyjnych na stronie za pomocą Fokusowania. Oznacza to, że z pomocą skrótów nawigacyjnych możemy odnaleźć wszystkie istotne informacje o ogólnej działalności Tarnowskiego Centrum Kultury oraz informacje na temat Instytucji, ale nie zawsze możemy dostać się do aktualnie udostępnianych przez nas informacji na temat konkretnych wydarzeń.
 3. Obok niedostępnych odtwarzaczy multimediów nie ma alternatywy tekstowej prezentowanych za jego pomocą multimediów.
 4. Strona jest wolna od pułapek klawiaturowych.
 5. Część z elementów strony internetowej otwiera się w nowym oknie lub w nowej zakładce przeglądarki. W każdym takim wypadku dostępna jest informacja o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki (np. „Link otwiera się w nowym oknie przeglądarki”). Informujemy o tym za pomocą wartości atrybutu “title” w inny czytelny sposób,
 6. Strona jest wolna od mechanizmów otwierających nowe okno lub zakładkę przeglądarki bez udziału użytkownika.
 7. Strona nie posiada aktywnej wyszukiwarki i mapy strony.
 8. Wygląd i działanie głównego menu jest takie same na wszystkich stronach i podstronach.
 9. Nawigacja klawiaturowa jest spójna i logiczna.
 10. Oznaczenie fokusem jakiegoś elementu (np. wejście na pole tekstowe, przycisk), bez potwierdzenia wyboru Enterem/Spacją, nie powoduje zmian kontekstu strony (np. załadowania nowych treści, innego widoku itp.),
 11. Strona jest wolna od elementów, których zachowanie może być zaskakujące dla użytkowników, bo działają one inaczej niż standardowo lub wywołują one zmiany które są zaskakujące dla użytkownika,
 12. Strona jest wolna od mechanizmu automatycznie odświeżającego witrynę,
 13. Strona jest wolna od mechanizmów automatycznie przekierowujących stronę do innego adresu,
 14. Strona nie posiada powtarzających się bloków,
 15. Użytkownik nie może zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi z poziomu strony internetowej. Jednak strona nie wymusza skrótów klawiszowych, więc wszystkie zewnętrzne oprogramowania i skróty przeglądarki działają.
 16. Wszystkie strony dostępne za pomocą gestu złożonego są również dostępne z pomocą gestu prostego w mobilnej wersji strony internetowej,

 B. Wygląd

 1. Strona jest wolna od elementów szybko błyskających na czerwono lub gwałtownie zmieniających jasność.
 2. Po powiększeniu strony o 200% nadal widoczna jest pełna zawartość witryny, po przewinięciu w poziomie lub pionie. Żadna z treści nie zmienia swojej zawartości.
 3. Z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu - poziomą i pionową.
 4. Strona jest wolna od informacji przekazywanej jedynie za pomocą koloru.
 5. Strona jest wolna od informacji odnoszących się jedynie do koloru elementu. To znaczy, nie odwołuje się w żadnych miejscu sformułowaniami typu: “Aby przejść dalej, kliknij w zielony przycisk”.
 6. Strona jest wolna od elementów przekazujących informację za pomocą swojej pozycji bądź formy. Czyli nie ma komunikatów, które mówią bezpośrednio o “Aby przejść dalej kliknij strzałkę w lewo”.
 7. Zmniejszenie szerokości lub wysokości widoku strony nie ogranicza treści ani funkcjonalności strony, ale wymaga przesunięcie w pionie lub w poziomie.
 8. Strona jest wolna od znaczników <blink>, <bgsound> lub <marqee>,
 9. Po wyłączeniu stylów CSS strona internetowa Tarnowskiego Centrum Kultury zachowuje swoją czytelność.
 10. Selektor CSS outline nie wyłącza wartości fokus,
 11. Kontrast wszystkich tekstów i grafik pozwalających na zrozumienie treści w odniesieniu do tłą wynosi minimum 4,5:1, lub w przypadku tekstów większych 3:1,
 12. Wszystkie linki znajdujące się na stronie posiadają wspólne wyróżnienia wizualne,

 C. Treści

 1. Strona jest wolna od automatycznie uruchamianych dźwięków.
 2. Strona jest wolna od poruszających się i migających elementów, których nie da się zatrzymać. Dodatkowo, nie używamy komunikatów, które są zrozumiałe jedynie przy pomocy migających lub poruszających się elementów.
 3. Tytuł strony lub podstrony pojawia się na zakładce w przeglądarce. Pokazuje się w całości w formie „dymka” gdy najedziesz na daną zakładkę przeglądarki kursorem myszki,
 4. Osobne podstrony nie posiadają odrębnych tytułów opisujących ich zawartość.
 5. Na stronie nie ma złożonych, skomplikowanych elementów graficznych, które wymagają dodatkowego opisu.
 6. Ustawienie odstępów między liniami, akapitami, znakami i wyrazami negatywnie wpływają na czytelność treści.
 7. Strona jest wolna od słów pisanych literami oddzielonymi spacjami,
 8. Strona nie posiada symboli typu ASCII-Art,
 9. Strona nie posiada treści w innym języku niż wskazuje główna deklaracja,
 10. Nie zawsze kolor elementu i kolor jego tła są wspólnie zdefiniowane w arkuszu stylów.
 11. Na stronie są elementy (niebędące częścią innych elementów) które niosą ważne informacje, a nie są elementem multimedialnym ani CAPTCHĄ: aplet, object, embed, kod javascript generujący którykolwiek z powyższych elementów. Nie każdy z nich ma odpowiedni, poprawnie sformułowany opis - w atrybut <alt>, <noembed>, lub inny jednoznaczny i dostępny opis zawartości.
 12. Widoczna etykieta każdego komponentu nie ma tej samej treści, jak etykieta zgłaszana użytkownikom przez technologie asystujące,
 13. Na stronie są komunikaty o statusie lub błędach (np. o postępie jakichś działań odbywających się w tle, o błędnie wpisanych danych). Nawigując czytnikiem ekranu lub samą klawiaturą informacje te nie są przekazywane automatycznie, bez konieczności oznaczenia ich fokusem.

 D. Formularze

 1. Etykiety przypisane do pól formularzy (np. wyszukiwanie) są zrozumiałe i są tuż obok pól, których dotyczą, lub w środku pół jako tzw. “input label”.
 2. Strona jest wolna od błędów w formularzach, ponieważ na stronie nie ma formularzy kontaktowych, formularzy związanych z zobowiązaniami prawnymi i finansowymi itp.

 E. Multimedia

 1. Nie wszystkie elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje mają opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą.
 2. Filmy i animacje zawarte na stronie internetowej nie zawierają napisów dla niesłyszących bezpośrednio połączonych z multimediami. Korzystamy z załączania filmów za pomocą serwisów zewnętrznych, które automatycznie generują napisy do materiałów filmowych i animowanych ze ścieżką dźwiękową.

 F. Dokumenty

 1. Linki dokumentów do pobrania nie wyświetlają informacji i nie są opisane za pomocą informacji o wadze dokumentu oraz języku jego wykonania.
 2. Dokumenty dostępne do pobrania są dostępne w formie cyfrowej. Oznacza to, że dokumenty nie mają formy skanów (bez rozpoznania czcionek).

 G. Struktura treści

 1. Na każdej stronie umieszczony jest jeden nagłówek <h1>,
 2. Nagłówki logicznie oddają strukturę dokumentu i zachowana jest logiczna kolejność i ciągłość struktury nagłówkowej.. Są ułożone w kolejności od najwyższego do najniższego, bez pominięcia kolejności w układzie logicznych.
 3. Strona jest wolna od “pozornych nagłówków”, które wizualnie wydają się być wyodrębnione, a w kodzie są zwykłym tekstem.
 4. Strona jest wolna od elementów niepotrzebnie oznaczonych jako nagłówki.
 5. Wszystkie bloki tekstu wyglądające jak listy elementów są zdefiniowane w kodzie HTML.
 6. Tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Oznacza to, że wszystkie nagłówki (kolumn lub linii) zdefiniowane są w znacznikach <th> i mają niepowtarzalne <id>, a odpowiadające nagłówkom komórki tabel są połączone z nimi za pomocą atrybutu <headers> lub <scope>.
 7. Tabele, które prezentują dane są oznaczone tytułem i opisem caption i summary.
 8. Strona jest wolna od tabel tworzonych “ręcznie” (np. liniami czy znakami tekstowymi),
 9. Strona nie posiada tabeli layoutowej, tabeli szkieletowej.
 10. Struktura list definicji jest zachowana i poprawna. W kodzie strony stosowane są listy definicji <dl>, a każdy element definicji <dd> jest poprzedzony elementem <dt>.
 11. Strona jest wolna od znaczących informacji generowanych przez arkusze stylów.
 12. Na stronie są elementy, które po kliknięciu lub najechaniu powodują wykonanie akcji. są to elementy typu: a, button, input type button, submit, file, image, select.
 13. Cytaty są poprawnie określone w kodzie HTML w znaczniku <q> lub <blockquote>,
 14. Strona nie korzysta z pomocą ramek <frame> lub <iframe> itp.
 15. Strona jest wolna od “jąkania się czytników ekranów”. Oznacza to, że nie występują powtórzenia tej samej treści opisu alternatywnego i atrybutu <title> w linku graficznych, powtórzenia treści linku tekstowego w atrybucie <title> tego linku, powtórzenia etykiety pola/przycisku formularza w etykiecie i np. za pomocą dodatkowej etykiety ARIA, powtórzenia treści z toolbaru/infobaru w dodatkowej ukrytej treści połączonej z tym toolbarem/infobarem przez ARIA,

 H. Linki

 1. Linki poszczególnych menu są zgrupowane w kodzie w listach, oznaczonych unikalnym id.
 2. Strona jest wolna od pustych linków nie zawierających żadnej zawartości.
 3. Funkcja linków o tej samej treści jest spójna w zakresie całej witryny.
 4. Treści linków na stronie są łatwe do zrozumienia samodzielnie lub ze wsparciem treści z atrybutu <title> lub innej treści otaczającej link,

 I. Elementy graficzne

 1. Nie każdy element graficzny na stronie ma poprawnie sformułowany atrybut <alt>, czyli tekst alternatywny.
 2. Każdy element dekoracyjny ma pusty atrybut <alt>,

 J. Jakość kodu

 1. Strona nie jest wolna od błędów walidacji lub przestarzałych elementów HTML,
 2. Każda strona ma poprawną deklarację języka,
 3. Strona nie jest wolna od elementów służących prezentacji,
 4. Nie każda podstrona ma poprawnie sporządzoną deklarację typu dokumentu DTD, zgodną z kodem HTML strony,
 5. Znaczniki HTML są używane zgodne z ich przeznaczeniem, a nie jedynie w celu zmiany wizualnej elementów na stronie (np. ramka <fieldset> lub nagłówkek np. <h2> błędnie użyte do wizualnego wyróżnienia cytatu).

 K. Skrypty

 1. Skrypty lub elementy programowalne w inny sposób są w dostępne dla technologii asystujących.
 2. Strona nie posiada skryptów zmieniających treść witryny lub jej zawartość,
 3. Atrybuty zarządzania zdarzeniami myszki nie mają swoich odpowiedników dla klawiatury i na odwrót,
 4. Żaden skrypt nie usuwa ramki fokusa,
 5. Strona nie posiada elementów generujących się dynamicznie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

- Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

 

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.”

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Główna siedziba Tarnowskiego Centrum Kultury – Instytucji Kultury Miasta Tarnowa znajduje się w kamienicy pod adresem Rynek 5. TCK jest również instytucją zarządzającą Kinem Marzenie przy ul. Staszica 4 i Amfiteatrem Letnim w Tarnowie przy ul. Kopernika 2.
Od lat Tarnowskie Centrum Kultury, w miarę możliwości, podejmuje działania, by dostępność do wymienionych miejsc była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb wszystkich osób odwiedzających obiekty, poprzez rozwój infrastruktury, ofertę edukacyjno-artystyczną, jak też odpowiednio przeszkolony personel.

Tarnowskie Centrum Kultury – Rynek 5

Instytucja mieści się w zabytkowym budynku czterokondygnacyjnym, który ze względów technicznych niestety nie zapewnia pełnego dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. W budynku poza biurami, znajdującymi się na I. i II. piętrze, znajdują się przestrzenie wystawiennicze (Galerie TCK), pracownia plastyczna, pracownia fotograficzna, sale ćwiczeń Szkoły Muzyków Rockowych, sala konferencyjna, piwnica, w której odbywają się koncerty, spotkania, eventy.
Do budynku można dostać się bezpośrednio z płyty Rynku poprzez wejście główne i przeszklony wiatrołap, które nie stanowią bariery architektonicznej, są szerokie i nie posiadają progów. Przy wejściu głównym i przy drzwiach wiatrołapu są zainstalowane dzwonki przywołujące obsługę TCK gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Budynek nie posiada windy, a znajdujące się w nim toalety (parter, I. piętro) nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się tablice informacyjne z planem pomieszczeń i oznaczonymi kierunkami dróg ewakuacyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Najbliższe dwa takie miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami znajdują się na sąsiadującym z TCK Placu Kazimierza Wielkiego, a parkingi ogólnodostępne (w strefie płatnego parkowania) znajdują się na ulicach okalających zabudowę Starego Miasta.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość, przestrzegając znaków o ruchu drogowym usytuowanych przy wjeździe na Rynek, podwiezienia osoby z niepełnosprawnością ruchową pod wejście główne, bez możliwości zaparkowania.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać z oferty edukacyjnej i kulturalnej, czy planujące wizytę w siedzibie TCK uprasza się o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 14 6 888 888, email: tck@tck.pl w godzinach pracy instytucji, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00, soboty od 10:00 do 17:00.

 Parter

Parter budynku to hall, sala konferencyjno-edukacyjna (pracownia fotograficzna) , Biuro Obsługo TCK znajdujące się po prawej stronie ok. 13. metrów od wejścia głównego. W biurze, obsługiwanym przez przeszkolonego pracownika pierwszego kontaktu, można zakupić bilety na imprezy, wystawy organizowane przez TCK, uiścić opłaty za zajęcia w sekcjach edukacyjnych, zostawić korespondencję, zlecić usługi związane z plakatowaniem czy odebrać faktury. W razie konieczności, pracownik biura znajdującego się na wyższych piętrach, w celu obsługi petenta przychodzi do Biura Obsługi TCK. Za Biurem Obsługi znajduje się wejście do Piwnic TCK oraz korytarz, który prowadzi do dwóch pomieszczeń przystosowanych do nauki gry na instrumentach i śpiewu w Szkole Muzyków Rockowych S.M.ROCK (lewa strona korytarza). Ze wszystkich wymienionych pomieszczeń mogą korzystać osoby o szczególnych potrzebach. Ponadto, znajdują się tam toalety (niedostosowane dla osób na wózkach) i pomieszczenie socjalne, z którego korzystają pracownicy TCK (prawa  strona korytarza). Wszystkie te pomieszczenia są oznakowane piktogramami informacyjnymi. W okresie jesienno-zimowym podczas imprez, w hallu po prawej stronie wiatrołapu, organizowana jest szatnia na odzież wierzchnią obsługiwaną przez pracownika TCK.

Piwnice TCK

To miejsce muzycznych wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie TCK, mieszczące się w przyziemiu, do którego prowadzi wąska klatka schodowa. Schody składają się z 20 stopni, z czego pierwszy i ostatni są odpowiednio oznakowane. Piwnice podzielone są na strefy. Po lewej stronie klatki schodowej znajduje się sala koncertowa, po prawej sala barowa, która funkcjonuje tylko przy okazji imprez odbywających się w tym miejscu. Toalety brak. Utrudnieniem, którego architektonicznie nie można poprawić, jest wąska i stroma klatka schodowa. Osobom ze szczególnymi potrzebami zawsze służą pomocą pracownicy TCK.

 I. Piętro

To sale wystawiennicze (Galerie TCK), do którego prowadzą szerokie 20 stopniowe podświetlane schody, których pierwszy i ostatni stopień są specjalnie oznakowane. Piętro nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku. W przypadku osób o innych niepełnosprawnościach wejście na I. piętro utrudniają schody, a pomocą służą pracownicy TCK . Poza czterema salami wystawienniczymi, czasem wykorzystywanymi również do spotkań z twórcami, konferencji, koncertów, eventów, na piętrze znajdują się również hall, sekretariat i gabinet dyrektora, pokój księgowości, pomieszczenie z archiwum TCK, toalety (niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach) i schody zabiegowe na II. piętro.

 II. Piętro

To przestrzeń, w której znajduje się pracownia plastyczna i większość biur TCK: dział administracyjno-techniczny, dział imprez, kadry, kasa, toaleta. Piętro niedostosowane jest dla osób poruszających się na wózku. W przypadku osób o innych niepełnosprawnościach wejście na II. piętro utrudniają schody zabiegowe, a pomocą służą pracownicy TCK.

 

Kino Marzenie – Staszica 4

Czterokondygnacyjny budynek Kina Marzenie znajduje się w ścisłym centrum miasta przy ulicy Staszica 4 i działa jako kino pod tą nazwą nieprzerwanie od 1913 roku, a we wspomnianym budynku od 1924 roku. Od 1992 roku, czyli od przejęcia przez Tarnowskie Centrum Kultury Marzenia, instytucja dokłada wszelkich starań w utrzymaniu budynku w jak najwyższym standardzie: technicznym, budowlanym i z dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami (Poziom 0). W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzone zostały remonty poprawiające estetykę zabudowy centrum Tarnowa (remont elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej), poprawiających komfort widzom (remont hallu, sali kinowej, wymiana foteli) jak również poprawiona została infrastruktura techniczna kina (nowy ekran, nowe nagłośnienie Dolby Surround 5.1, projektor cyfrowy 3D). Dzięki Gminie Miasta Tarnowa i Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w 2018 roku została przeprowadzona duża inwestycja poprawiająca komfort i ogólną estetykę sali kinowej: zainstalowana została klimatyzacja, zakupiona najnowsza aparatura kinowa ulepszająca projekcje 3D oraz umożliwiająca oglądanie filmów przez osoby niedowidzące i niewidome (20 urządzeń do audiodeskrypcji), nowa aparatura oświetleniowa i nagłośnieniowa, która wykorzystywana przy licznych widowiskach scenicznych i koncertach, zostały zlikwidowane bariery architektoniczne oraz powstała toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, której dotychczas w kinie nie było.
Budynek nie jest wyposażony w windę. Sala kinowa nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
W bezpośrednim sąsiedztwie kina przy ulicy Staszica znajdują się wytyczone miejsca parkingowe (strefa płatnego parkowania). 30 metrów od głównego wejścia do budynku, u zbiegu ulic Krakowskiej i Staszica znajduje się miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością (strefa płatnego parkowania).

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać z oferty filmowej i kulturalnej, czy planujące wizytę w Kinie Marzenie uprasza się o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 14 6 888 885, email: kino@tck.pl w godzinach pracy kasy kina, od poniedziałku do niedzieli od 14:00 do 20:00.

Poziom 0

Dostęp do Marzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bez barier architektonicznych, bezpośrednio z ulicy Staszica przez dwoje szerokich drzwi wejściowych i przeszklony wiatrołap. Przy wejściu głównym po prawej stronie zainstalowany dzwonek umożliwia przywołać obsługę kina, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Na Poziomie 0 znajduje się przestronny hall, w którym  ok. 10 metrów na wprost od wejścia po lewej stronie znajduje się kasa i punkt informacyjny, obsługiwany przez przeszkolonego pracownika pierwszego kontaktu. W razie konieczności kontaktu z pracownikiem biura znajdującego się na wyższych piętrach, w celu obsługi petenta, wezwana osoba przychodzi do kasy. Nieopodal kasy, w głębi hallu, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa wejścia na dolną, główną część sali kinowej z 227. miejscami oraz wyjściami ewakuacyjnymi bezpośrednio na ulicę Staszica. Osobom poruszającym się na wózkach, w sali kinowej na Poziomie 0 dedykowane są miejsca w szerokim ciągu komunikacyjnym po lewej stronie sali. W hallu znajduje się szczegółowy plan sali kinowej, a wszystkie wejścia i wyjścia są oznaczone piktogramami informacyjnymi.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Za kasą i punktem informacyjnym znajduje się klatka schodowa ze schodami zabiegowymi do przyziemia, w którym znajdują się toalety dla widzów oraz klub filmowy, udostępniany przy imprezach filmowych oraz ze schodami zabiegowymi na wyższe kondygnacje.
Poziom 0 jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poziom +1

Na I. piętrze znajduje się balkon sali kinowej z miejscami dla 90 widzów, biuro dyrekcji kina i pokój bileterów.
Piętro nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku. W przypadku osób o innych niepełnosprawnościach wejście na I. piętro utrudniają schody zabiegowe, a pomocą służą pracownicy TCK.

Poziom +2

II. piętro nie jest dostępne dla osób postronnych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Znajduje się na nim biuro specjalisty ds. filmu, toaleta, magazyn i sala operatorów kinowych.

  

Amfiteatr Letni – Kopernika 2

Obiekt po generalnej przebudowie oddany do użytku w 2018 roku administrowany jest przez Tarnowskie Centrum Kultury. Znajduje się na wolnym powietrzu w sąsiedztwie zabytkowej starówki Tarnowa, ogrodzony ze wszystkich stron, z dwoma furtami i bramą wjazdową dla służb technicznych od strony ulicy Kopernika. Na etapie projektowania nowej przestrzeni w miejsce przestarzałego amfiteatru pochodzącego z lat 60. ubiegłego wieku zadbano o dostęp do niego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt ma charakter sezonowego, miejskiego ogólnodostępnego parku od 1. maja do 30. września. Na powierzchni ok. 2000m2 i ok. 27-stopniowym kącie nachylenia odbywają się w nim różnego rodzaju wydarzenia: artystyczne, taneczne, filmowe, rekreacyjne, spotkania z udziałem publiczności. Wejście na obiekt, bez barier architektonicznych, znajduje się w górnej jego części, które prowadzi po utwardzonej nawierzchni do dwóch budynków: kawiarni oraz toalet, które dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej znajdują się miejsca siedzące dla widzów w zabudowie amfiteatralnej w ilości 275, do których osoby ze szczególnymi potrzebami oraz przemieszczające się na wózkach mogą bez przeszkód dotrzeć dwoma podjazdami z barierkami asekuracyjnymi. Poniżej stałej widowni znajduje się wypłaszczenie przed amfiteatralną muszlą, gdzie w zależności od charakteru imprezy przygotowywana jest dodatkowa widownia: stojąca, siedząca, leżakująca.
Bezpośrednio wzdłuż ul. Kopernika znajdują się wytyczone miejsca parkingowe (strefa płatnego parkowania), w tym tuż przed wejściem miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością (strefa płatnego parkowania). Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać z sezonowej oferty edukacyjnej i kulturalnej w Amfiteatrze, uprasza się o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 14 6 888 888, email: tck@tck.pl w godzinach pracy instytucji, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 oraz soboty od 10:00 do 17:00.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

- Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30