O nas

Historia

Z okazji minionych Jubileuszów - 20-lecia Tarnowskiego Centrum Kultury (2012 r.), 25-lecia Tarnowskiej Nagrody Filmowej (2012 r.), a także 100-lecia Kina Marzenie (2013 r.) ukazały się specjalne wydawnictwa zawierające podsumowanie działalności, liczne wspomnienia i fotografie.

wyda2_700 wyda1_700 100lat_900
  • Tarnowskie Centrum Kultury

Tarnowskie Centrum Kultury powstało na drodze przekształcania się instytucji (początkowo Miejski Ośrodek Kultury, później Tarnowski Ośrodek Kultury).
W dniu 7 czerwca 1978 roku Komisja Oświaty, Kultury i Wychowania, istniejąca przy Miejskiej Radzie Narodowej w Tarnowie, stwierdziła, iż istnieje potrzeba stworzenia ośrodka, który zajmowałby się koordynacją działalności kulturalnej w mieście, a także inspirował i inicjował różnorodne kierunki działalności artystycznej. Doprowadziło to do założenia Miejskiego Ośrodka Kultury.
Miejski Ośrodek Kultury zajmował się organizacją imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowo - rekreacyjnych, prowadził zespoły artystyczne, koła i kluby zainteresowań. Do głównych zadań placówki należało „rozwijanie i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców, kształtowanie postaw społecznych, moralności socjalistycznej i naukowego światopoglądu, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, podnoszenie kultury życia codziennego, pracy i wypoczynku". Ponadto Miejski Ośrodek Kultury sprawował merytoryczny nadzór nad działalnością placówek kulturalno - wychowawczych na terenie Tarnowa oraz zapewniał im metodyczną i organizacyjną pomoc. Za pracę instytucji odpowiedzialny był dyrektor, natomiast bezpośrednią opiekę nad placówką sprawował Prezydent Miasta Tarnowa.

Początkowo siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury znajdowała się przy ul. Nowej w Urzędzie Miejskim (było to jedno pomieszczenie). W 1983 roku placówka otrzymała nowe biuro przy ul. Krakowskiej 11 (trzy pomieszczenia). Nowe, lepsze warunki lokalowe umożliwiły pracownikom rozszerzenie oferty kulturalnej placówki, wprowadzenie stałych form działalności, którymi były: cykle edukacyjne „Poznajemy teatr" i „Znajomi z ekranu" (recitale i spotkania z artystami filmowymi i teatralnymi); Klub Widza Filmowego.

W roku 1985 statut Miejskiego Ośrodka Kultury został rozszerzony o załącznik zmieniający strukturę placówki. Od tej pory Ośrodkowi bezpośrednio podlegały: Dom Kultury Romów i Dom Kultury w Klikowej (obie placówki prowadziły działalność na podstawie własnych, odrębnie zatwierdzonych statutów);
Amfiteatr Letni; Kluby : „Prasy i książki", „ABBA", „Kolejarz", „Seniora - Słoneczna Jesień", „Merkury", „Seniora PKPS", „Wędkarza", „Pegaz I", „Pegaz II", „Pegaz III", „Auto-Moto", „Relax", „M-2", „Panorama"; Świetlice : Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Świat Młodych.
Ponadto ustawa rozszerzyła działalność Społecznej Rady Programowej.
Od 1985 roku w skład Rady wchodziło 13 osób, które zajmowały się opiniowaniem i uzupełnianiem własnymi wnioskami programów działania Miejskiego Ośrodka Kultury. Do zadań Rady należało również ocenianie i przedstawianie Miejskiej Radzie Narodowej ocen i wniosków dotyczących realizacji programów przez Ośrodek.

W 1985 roku Miejski Ośrodek Kultury po raz pierwszy zorganizował Wojewódzki Przegląd Talentów Muzycznych Szkół Średnich. W roku 1987 w ofercie kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury pojawił się nowy cykl spotkań z filmem oświatowym pt. „Filmowe wyprawy w świat", obejmujący filmy dokumentalne z dziedziny geografii, antropologii, etnografii i biologii.
W tymże roku cykl edukacyjny „Poznajemy teatr" został wzbogacony o tygodniowe Warsztaty Teatralne, podczas których dzieci i młodzież, pod kierownictwem aktorów, przygotowywała przedstawienie plenerowe, pokazywane później na ulicach Tarnowa.
Mocą uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 1989 roku nazwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Tarnowie została zmieniona na Tarnowski Ośrodek Kultury (siedziba przy ul. Krakowskiej 11). Początkowo Ośrodek działał na terenie Tarnowa poprzez Dzielnicowy Dom Kultury w Klikowej, Dom Kultury Romów oraz Amfiteatr Letni.
Działalność Dzielnicowego Domu Kultury w Klikowej polegała na realizacji wielokierunkowej koncepcji profilu pracy (była to jedyna placówka na terenie dzielnicy Klikowa, musiała więc zaspokajać wszystkie jej potrzeby kulturalne).
Instytucja głównie koncentrowała się na edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży zrzeszonej w amatorskich zespołach artystycznych.
Dom Kultury Romów pełnił funkcję reprezentacyjną dla grupy etnicznej Romów w Polsce, ponieważ była to jedyna placówka tego typu w kraju (eksperymentalny charakter instytucji). Ponadto zajmowała się działalnością kulturalno-wychowawczą, głównie na rzecz Romów zamieszkujących Tarnów, kultywowała ich tradycje.
Natomiast Amfiteatr Letni prowadził działalność imprezową na rzecz mieszkańców Tarnowa we wszystkich możliwych formach.
Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury podlegały również: Kina: „Marzenie" i „Krakus"; Kluby: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej i Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
Tarnowski Ośrodek Kultury podtrzymywał formy pracy Miejskiego Ośrodka Kultury, wprowadzał również swoje pomysły (m.in. „BEZAN" - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej).
Nowy statut został nadany Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury w 1991 roku, równocześnie wcześniejszy statut placówki stracił swą moc obowiązującą. Od tej pory Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury podlegał Amfiteatr Letni (ul. Kopernika), kino „Marzenie" (ul. Staszica), Klub Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego (ul. Mickiewicza) oraz budynek przeznaczony na siedzibę placówki (Rynek 5). Dyrektorem TOK była pani Maria Skwirut.
W 1992 roku Rada Miejska, w wyniku przekształcenia dotychczasowego Tarnowskiego Ośrodka Kultury, utworzyła Tarnowskie Centrum Kultury. Na swoją siedzibę Tarnowskie Centrum Kultury otrzymało odrestaurowaną, zabytkową kamienicę przy Rynku 5. Otwarcie budynku placówki nastąpiło 29 maja 1992 roku, podczas obchodów „Dni Tarnowa".
Od 1992 do 2005 r. dyrektorem TCK był Zbigniew Guzik
Od 2005r do chwili obecnej dyrektorem TCK jest Tomasz Kapturkiewicz
Aktualizacja z 2020: Aktualnie Tarnowskiemu Centrum Kultury podlega kino „Marzenie" i wyremontowany Amfiteatr Letni przy ul. Kopernika.

Główne imprezy organizowane przez TCK to :
Tarnowska Nagroda Filmowa - Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych (od 1986 r.), a w niej pokazy konkursowe polskich filmów fabularnych, wystawy o tematyce filmowej, koncerty plenerowe muzyki filmowej, spotkania z ludźmi kina.
Oraz m.in.:
Scena jazzowa, rockowa, kabaretowa, otwARTa Pracownia Sztuk Wizualnych, otwARTa Pracownia Fotograficzna, pracownia artystyczna i warsztatowa, Galeria fotografii, Edukacja kulturalna, Letni festiwal BYŁ SOBIE BLUES, NOC KABARETOWA, Zaduszki Dżemowe, Rockowe O!płateczki Wojtka Klicha, S.M.ROC - Szkoła Muzyków Rockowych.

Zespół Organizacyjny TCK - KLIKNIJ

Łączne zatrudnienie 35 osób:
22 os. w głównej siedzibie - Rynek 5, 13 os. w Kinie Marzenie.
26 maja 2012 roku odbyły się uroczyste obchody 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury.

    • Kino Marzenie

"(...) Nie ma drugiego takiego kina w Tarnowie i już nigdy nie będzie. Marzenie to nie tylko
piękna nazwa dla przybytku X muzy, ale też ziszczona nadzieja, spełniony sen niezwykłych obywateli tego miasta, którym chciało się marzyć. Gdyby nie ich odważne pomysły i plany o budowie, utrzymaniu i ochronie dla przyszłych pokoleń naszego kinematografu. (...)"
Kino Marzenie jest jednym z najstarszych w Polsce kin. Jest sercem Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
W 2013 r. odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia Kina Marzenie. Z tej okazji ukazała się książka autorstwa Romana Włodka "100 lat Marzenia. Historia kina w Tarnowie".
Zapraszamy do lektury ...

100lat_900