TCK

Oferta pracy dla Gł. Księgowej/ego

 

Oferta Pracy dla Głównego Księgowego/Księgowej oraz zastępcy.

 1. Oferta zatrudnienia w Tarnowskim Centrum Kultury w Tarnowie, Rynek 5 , 33-100 Tarnów – samorządowej instytucji kultury.

2. Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej oraz jego/jej zastępcy powinna spełniać warunki zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Głównym księgowym/ księgową, z zastrzeżeniem ust.9, może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.


3. Wymagania wobec kandydata/kandydatki na stanowisko:

 • znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów PŁATNIK (kadry i płace) oraz COMARCH ERP OPTIMA (główny księgowy);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
 • ukończone ekonomiczne, jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
 • ukończona średnią, policealną lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 3-letnią praktyka w księgowości;
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.


4. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;
 • umiejętność interpretowania przepisów;
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista.


5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej.
b. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
c. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt, przygotowanie harmonogramu wydatków.
d. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.
e. Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.
f. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, księgowanie dokumentów finansowych.
g. Naliczania wynagrodzeń i pochodnych w tym wynikających z umów cywilnoprawnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowego ich przekazywania.
h. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
i. Obsługi programów PŁATNIK (kadry i płace) oraz WF-FAKIR (główny księgowy) – sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
j. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, GUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
k. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
l. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
m. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
n. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
o. Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a. Stanowisko w biurze, usytuowanym w budynku TCK w Rynku nr 5 – siedzibie Tarnowskiego Centrum Kultury. Biuro jednoosobowe.
b. Praca w wymiarze pełnego etatu (możliwość elastycznego czasu pracy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym TCK oraz uzgodnionego umową);
c. Praca w zespole czteroosobowym; kadry, płace, Zastępca i Główny Księgowy/ Główna Księgowa.

7. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys (CV).
b. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
c. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
d. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
e. Oświadczenie kandydata, że nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
f. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
g. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
h. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – podpisane.

8. Termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2021 r., do godz. 12.00

9. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Tarnowskiego Centrum Kultury, Rynek 5, 33-100 Tarnów lub
mailowo na adres tck@tck.pl z dopiskiem; Główny/a Księgowy/Księgowa

10. Informacji ws. konkursu udziela: Sekretariat TCK, w godz. 8.30 do 16.30, tel. 14 6 888 888, e-mail: tck@tck.pl.